دانستنی ها

کلاس درس

نمونه درس آزاد بنویسیم کلاس چهارم

 

نمونه درس آزاد بنویسیم کلاس چهارم

۱ -   در یک بند بنویس اگر بهداشت عمومی را رعایت کنیم چه می شود ؟

2-      کلمه ها را مانند نمونه تغییر دهید و سپس جمله بسازید .

خسته         خستگی =

تشنه         ......... =

شرمنده        .........=

گرسنه         .........=

بنده           ..........=

سازنده          .........=

3-      کلمه های هم معنی را به هم وصل کنید.

سرانجام                  هدف

عقیده                     بالاخره

مقصد                   توضیح

شرح                   نظر

4-      نوشته های زیر را بخوان و چهار جمله درباره ی آن بنویس .

" شهر ما خانه ماست "

5-      جمله ها را کامل کن .

به هر ده سال یک .............می گویند.

به هر صد سال یک ..............می گویند

به هر هزار سال یک ............... می گویند

6-      مخالف کلمه های زیر را بنویسید

غمگین (            ) تنبل (           ) پایان (           )شب (               ) نمی توان (               )

خواست (            ) بخوانی (                ) پشت (               ) خواند (           )

7-      با اضافه کرن پیشوند " با  " یا " نا" کلمه ها را تغییر دهید

....هوش  ......دوام    .... مربوط     .... بجا   .... روا     .......مرتّب

 

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۹/۲۱ساعت 17:43  توسط  as  |